Obowiązek używania znaku towarowego

Niniejsza rozprawa omawia prawo znaków towarowych w świetle prawa polskiego, a także prawa innych państw europejskich niebędących członkami UE.

Wydawca: C.H. Beck
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 542
Wymiary: 14,5×20,5 cm
Waga: 772
EAN: 9788374836180
Data wydania: 26-11-2007
Kategorie: prawo

Cena w sklepie: 81.00 zł

Udostępnij to:

Aplikacja 2010. Prawo administracyjne

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą? A może przygotowujesz się do egzaminu końcowego na aplikacji lub chcesz sprawdzić swoją wiedzę?
Pytania zostały sformułowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać wiedzę, ale także ją systematyzować. Do każdego pytania przypisane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
Testy zawierają odpowiedzi wskazujące podstawę prawną, co pozwoli na efektywną powtórkę materiału, a odesłania do aktów normatywnych pomogą utrwalić najistotniejsze przepisy. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Książka składa się z prac odnoszących się do problematyki granic odpowiedzialności. W monografii zostały omówione m.in. zagadnienia zakresu kompensowanych uszczerbków (utraty szansy, szkód niemajątkowych) oraz naturze naprawianej szkody (jako powiększenia pasywów, jako krzywdy osoby prawnej). W pracach przedstawiono także kwestie dotyczące podmiotowych ograniczeń kompensacji, zależności między przesłankami odpowiedzialności a jej zakresem na tle zbiegu roszczeń odszkodowawczych, czy też poświęcone stosunkowi roszczeń odszkodowawczych do innych instrumentów ochrony cywilnoprawnej oraz granic racjonalnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Kodeks Cywilny z komentarzem

Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzień stykają się z prawem cywilnym. Każdy z nas miał do czynienia z różnymi rodzajami umów (umowa sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, użyczenia, pożyczki), lecz nie każdy zdaje sobie sprawę z treści w nich zawartych. Wydawca ma nadzieję, ze uważny czytelnik znajdzie odpowiedź na wiele pytań z zakresu prawa cywilnego i uzyska odpowiedzi dotyczące wielu pojęć, z jakimi styka się na co dzień. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Zatrudnienie niepracownicze

Problematyka niniejszej publikacji skupia się wokół zjawiska zatrudnienia niepracowniczego – zagadnienia świadczenia pracy potocznie zwanego samozatrudnieniem – które dotyczy osób pracujących osobiście przez dłuższy czas na rzecz jednego kontrahenta, a więc znajdujących się wobec podmiotu zatrudniającego w uzależnieniu ekonomicznym. Sytuacja faktyczna świadczenia pracy przez owych niepracowniczo zatrudnionych jest bardzo podobna do sytuacji pracowników, ale pod względem prawnych uwarunkowań – status obu grup diametralnie się różni; niepracowniczo zatrudnieni nie korzystają z ochronnej funkcji prawa pracy. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Kodeks postępowania administracyjnego 2016 z komentarzem

KPA jest aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia postepowań administracyjnych. Określa on tryb postepowania administracyjnego dotyczący spraw indywidualnych, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postepowania w sprawach skarg i wniosków oraz postepowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy organami administracji publicznej.
Stan prawny: 02.01.2016

Wydawca: NORMA
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 40
Wymiary: 14.5×20.5cm
EAN: 9788364759208
Data wydania: 07-12-2015
Kategorie: prawo > administracyjne

Cena w sklepie: 15.00 zł

Udostępnij to:

Alimenty i ojcostwo. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, odnoszące się do alimentacji oraz ustalania ojcostwa. W pracy – poza komentarzem autorskim – przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawiera ponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawie o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Wydawca: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 180
Wymiary: 14,5×20,5 cm
Waga: 184
EAN: 9788374443166
Data wydania: 27-08-2006
Kategorie: prawo > cywilne

Cena w sklepie: 40.50 zł

Udostępnij to:

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Prezentowana monografia szczegółowo analizuje ustawę z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W szczególności wyjaśniono wiele teoretycznych i praktycznych zagadnień wiążących się z realizacją tej ustawy. Zilustrowano je na przykładach i przedstawiono wnioski na przyszłość. Monografia adresowana jest przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu – prezentuje bowiem poglądy doktryny i elementy prawnoporównawcze oraz zawiera bogaty wybór orzecznictwa. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji

Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są:
– polska ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody,
– czeska ustawa z 1992 r. o ochronie przyrody i krajobrazu,
– słowacka ustawa z 2002 r. o ochronie przyrody i krajobrazu.
Na obraz prawa ochrony przyrody Polski, Czech i Słowacji składają się także setki przepisów wykonawczych i związkowych, dorobek orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej. Czytaj więcej

Udostępnij to:

Ordynacja podatkowa

Kolejne, zaktualizowane wydanie tej książki. Broszura zawiera tekst jednolity ustawy Ordynacja podatkowa wraz ze zmianami oraz wybrane akty wykonawcze do tej ustawy. Artykuły ustawy głównej opatrzone są headlinami, poza tym publikacja zawiera skorowidz rzeczowy, co w połączeniu z przejrzystą i praktyczną strukturą graficzną książki pozwala łatwo dotrzeć do interesujących nas przepisów. Broszura zawiera przypisy o ostatnich i planowanych zmianach prawnych. Czytaj więcej

Udostępnij to: